HSD Stimuleringsfonds open: aanmelden kan tot 30 oktober 2014

HSD Stimuleringsfonds open: aanmelden kan tot 30 oktober 2014

The Hague Security Delta (HSD) is het grootste veiligheidscluster van Europa. In dit Nederlandse cluster – met een kern in de regio Den Haag – werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan innovaties en kennisontwikkeling op het gebied van veiligheid. Op die manier stimuleren zij economische ontwikkeling en dragen ze bij aan een veiligere wereld. Het HSD Stimuleringsfonds 2014 van 1 miljoen euro maakt onderdeel uit van de plannen die gemeente Den Haag en The Hague Security Delta gezamenlijk hebben bepaald voor de ontwikkeling van een veiligheidscluster.

Met het HSD Stimuleringsfonds 2014 stimuleert de gemeente Den Haag samenwerking en groei in de security sector. Met business creatie als één van de belangrijkste uitgangspunten van de regeling worden de projectvoorstellen ingediend door samenwerkende bedrijven in de veiligheidssector, kennisinstellingen en overheden. Deze projecten omvatten de ontwikkeling, realisatie en validatie van nieuwe producten, diensten en/of faciliteiten. De regeling moet leiden tot tenminste vijf innovatieve samenwerkingsverbanden in het veiligheidsdomein. De subsidie bestaat uit een eenmalige bijdrage van maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten met een minimum van € 50.000,- en een maximum van € 200.000,- (inclusief BTW).

Minimumeisen

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient het project te voldoen aan de volgende vereisten:

 1. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met een (potentiële) eindgebruiker;
 2. Het project wordt uitgevoerd door minimaal een (potentiële) eindgebruiker en twee ondernemingen, waarvan tenminste één een kleine of middelgrote onderneming is;.
 3. De partijen in het samenwerkingsverband zijn als (netwerk)lid aangesloten bij The Hague Security Delta;
 4. Het project is uitvoerbaar en omvat een product of dienst in de “proof of concept” fase;
 5. De projectorganisatie wordt gevestigd op de HSD Campus of in het Field Lab van het Innovatiehuis Forensics of projectactiviteiten worden uitgevoerd op de HSD Campus;
 6. Het project wordt uitgevoerd en voltooid tussen 1 november 2014 en 1 juni 2016;
 7. Het project voldoet aan de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) en aan het project is niet eerder subsidie toegekend.

Selectiecriteria

Er is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar voor het HSD Stimuleringsfonds 2014. Om de meest kansrijke projecten te selecteren zijn vier criteria geformuleerd, te weten economie/marktkansen, samenwerking, security en innovatie. Hieronder worden deze criteria toegelicht.

Economie/marktkansen (30 punten)

 1. Het projectplan creëert nieuwe economische kansen voor de security via nieuwe vestigingen, arbeidsplaatsen, opleidingen of R&D investering.
 2. Er is een kansrijk businessplan, waarin ook de kosten & baten na de projectperiode zijn opgenomen. Er is een degelijke onderbouwing van deze cijfers.
 3. Er is sprake van een goede verhouding van kosten van het project tot de verwachte opbrengsten van het project.

Samenwerking (30 punten)

 1. De (potentiële) eindgebruiker participeert in sterke mate in het project.
 2. Indien ook een publieke veiligheidspartner dit project ondersteunt, dan is dit een pré.
 3. Betrokkenheid van een kennisinstelling als een van de aanvragers is een pré.
 4. De samenwerkingspartners hebben voldoende financiële draagkracht en zijn complementair aan elkaar.

Security (20 punten)

 1. Het project is aantoonbaar geschikt voor bredere afzet van product of dienst, zowel nationaal als internationaal.
 2. Het project is van toegevoegde waarde voor The Hague Security Delta Campus.
 3. Het project draagt bij aan de ontwikkeling van The Hague Security Delta cluster.
 4. Het project draagt bij aan een kosteneffectieve oplossing voor veiligheidsvraagstukken.

Innovatie (20 punten)

 1. Het product, de dienst of kennis is onderscheidend van andere innovaties.
 2. De innovatie richt zich op het in uitvoering nemen van de innovatie en het testen in een realistische praktijkomgeving.
 3. Zo mogelijk via open innovatie en/of bij voorkeur gekoppeld aan lange termijn onderzoek en ontwikkeling.

Meer informatie en Q&A

 • Voorlichtingsbijeenkomst dinsdag 15 juli op HSD Campus van 15.30 tot 17.00 uur.
 • Bekijk de presentatie over het HSD Stimuleringsfonds en de presentatie van Sam Outdoor.
 • De juridisch bindende tekst is het collegebesluit (dd 17 juli 2014).
 • Veel gestelde vragen in de Q&A (dd 17 juli 2014).

Aanvraag: Download Formulieren

 • Consortia kunnen hun aanvraag schriftelijk indienen bij de Gemeente Den Haag. De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Aanvraagformulier
 • Gespecificeerde begroting
 • Projectplan

Download hier het aanvraagformulier en de specificatie voor de begroting

Let op: Officiële aanvraag per post verzenden aan:

College van Burgemeester en Wethouders van Den Haag

Centraal Subsidiebureau

o.v.v. HSD Stimuleringsfonds

2014 Postbus 16106

2500 DP Den Haag

En mailen naar vincent.holleman@denhaag.nl én subsidies@denhaag.nl

De officiële aanvraag dient vóór 30 oktober 17 uur bij de gemeente binnen te zijn. Latere aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.

Heeft u vragen?

Voor ondersteuning bij het invullen van het aanvraagformulier en inhoudelijke vragen over het HSD Stimuleringsfonds, kunt u contact opnemen met dhr V. Holleman via vincent.holleman@denhaag.nl

Advies en Begeleiding

In aanloop naar de indiening staan MKB Connect en de HSD Office de consortia ter zijde voor advies en het vinden van samenwerkingspartners. Wilt u sparren met een MKB Connect adviseur over de inhoud van uw aanvraag? Neem dan contact op met:

– Kurt-Jan Wiltenburg via 06 51 54 39 17

– Herman Hartgers via 06 46 74 81 05

– Jacob van der Vis via 06 46 74 80 60

Of email info@thehaguesecuritydelta.com

Beoordeling

Vanaf 1 november 2014 gaat het Beoordelingsteam aan het werk om te bepalen welke projecten worden geselecteerd en gehonoreerd voor het HSD Stimuleringsfonds. Het beoordelingsteam van het gemeentelijk stimuleringsfonds bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, HSD en Innovation Quarter. Er wordt gestreefd om voor 1 januari 2015 te besluiten over de aanvragen.