Achtergrond

Cure & Care

Achtergrond

De zorgsector, waarvan ook bepaalde onderdelen van wonen en welzijn onderdeel vormen, is een van de meest kansrijke sectoren om applied games toe te passen.

Door de vergrijzing nemen de vraag naar zorg en de bijbehorende kosten toe. Zorg moet efficiënter om als basisvoorziening voor alle burgers gehandhaafd te blijven. Alleen al demografische ontwikkelingen maken dit noodzakelijk. De vraag is echter vooral: hoe gaan we dat efficiënt en effectief doen? Niet alleen kosten spelen een rol; ook een kleiner wordende beroepsbevolking vraagt om andere oplossingen.

Er is een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen de zorg die moeten leiden tot kostenverlaging en waarvoor games ingezet kunnen worden:

Sturing  van “ziek en zorg” naar “gezond en gedrag”;

 • Zelfmanagement burgers in de plaats van uitvoering door professionele zorgverleners;
 • Nieuwe technologie die de professional kan ondersteunen en behandeling/begeleiding vervangt;
 • (Collectieve) behandeling op afstand en mèt elkaar versus (individuele) behandeling in het ziekenhuis
 • Evidence based behandeling gericht op uitkomsten.

De grote slag die we in Nederland moeten maken, is dat games worden getransformeerd naar therapieën en een volwaardig instrumentarium voor de zorg. Het maken van deze slag vraagt dat games autoriteit krijgen als behandelwijze. Dat is een proces dat in het buitenland al op een aantal plaatsen is vormgegeven, maar wat in Nederland nog ontbreekt. Hiermee mist Nederland de boot, niet alleen in Nederland, maar ook om in het buitenland onze games (in de vorm van behandelwijze en of therapie) te kunnen verkopen. Voor de zorg is de meerwaarde van applied games dat ze:

Behandelingen en resultaten meetbaar maken (duur deelname, frequentie, behaalde scores, effect e.d.);

 • Gezamenlijke gezondheidsdoelen  monitoren;
 • Op afstand van de professional gebruikt kunnen worden op elk moment van de dag
 • Aantrekkelijk zijn om te doen, waardoor de intrinsieke motivatie van mensen toeneemt en de behandeling effectiever is;
 • Bewustwording en verandering van houding en gedrag bewerkstelligen;
 • Actief leren bevorderen binnen een relevante en veilige context;
 • Teamsamenwerking en strategisch denken bij complexe problemen stimuleren;
 • Experimenteerruimte bieden die in de werkelijkheid te ingrijpend of te kostbaar zijn.

 

Binnen Growing Games worden een aantal gerichte activiteiten opgezet om die meerwaarde inzichtelijk te maken en ‘bewijslast’ op te voeren.